แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง


วันนี้ขอนำเสนอ…

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิชาคณิตศาสตร์ (ค31201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1
บทที่
1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
หน่วยที่ 3 มีเหตุผลบนความพอเพียง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 สัจนิรันดร์

ตามไปอ่านที่ Link นี้นะครับผม

http://mathkhokyang.wordpress.com/teaching/lessonplan/pptoutology/

Advertisement

อยู่อย่างพอเพียง


ได้รับเชิญ (ร่วมกับคณะวิทยากรของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงสู่สถานศึกษา จำนวน ๔ รุ่น

อ่านเพิ่มเติม