Math-Act: เอกสารเรขาคณิตวิืเคราะห์


เอกสารในเรื่องนี้ครูจะได้แจกนักเรียนก่อนเรียนอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง

อาจจะมีบางคนได้ไม่ครบ หรือไม่ได้มาเรียนในวันใดวันหนึ่ง
แต่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากนะครับ

หรือบางคนอาจจะต้องการศึกษาก่อนหน้าที่จะเข้าเรียนหลาย

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ครับผม

 

หวังว่าจะช่วยนักเรียนได้ครับ

ครูอั๋น
๘ มกราคม ๒๕๕๔
ระหว่างพักการแข่งขันกีฬาสี

 

Advertisement