รางวัลอาเบล 2011


จอห์น มิลเนอร์ (John Milnor) จากมหาวิทยาลัยสโตนีบรูค (Stony Brook University) สหรัฐอเมริกา

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สมาคมวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์แห่งนอรเวย์ (The Norwegian Academy of Science and Letters) ได้ประกาศผลรางวัลอาเบล (Abel Prize) ประจำปี 2011 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้คือ จอห์น มิลเนอร์ (John Milnor) จากมหาวิทยาลัยสโตนีบรูค (Stony Brook University) สหรัฐอเมริกา

 
รางวัลอาเบล ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดรางวัลหนึ่งในวงการคณิตศาสตร์ระดับโลก และอาจเทียบเคียงได้ว่าเป็น “รางวัลโนเบล” ทางคณิตศาสตร์ (อีกรางวัลหนึ่งที่มักได้รับการเปรียบเทียบว่าเป็นรางวัลโนเบลทางคณิตศาสตร์ คือ เหรีียญฟิลดส์)

รางวัลอาเบลจะถูกมอบให้นักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุด มีผลงานโดดเด่นที่สุด และประกอบคุณูปการและมีอิทธิพลต่อวงการคณิตศาสตร์มากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอายุของผู้รับรางวัล ในขณะที่เหรียญฟิลดส์จะมอบให้แก่นักคณิตศาสตร์ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปีเท่าั้นั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า รางวัลอาเบลเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จตลอดช่วงชีวิต (lifetime achievement) ที่นักคณิตศาสตร์ชั้นยอดพึงได้รับ

รางวัลอาเบลประกอบด้วยโล่ห์และเงินรางวัล จำนวน 6 ล้านโครน หรือประมาณ 33 ล้านบาท โดยพิธีมอบรางวัลปีนี้จะมีขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม โดยกษัตริย์ฮารัลด์แห่งนอรเวย์

นีลส์ เฮนริก อาเบล (Niels Henrik Abel: 1802-1829) นักคณิตศาสตร์ชาวนอรเวย์

อนึ่ง ชื่อรางวัลอาเบลนั้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ นีลส์ เฮนริก อาเบล (Niels Henrik Abel: 1802-1829) นักคณิตศาสตร์ชาวนอรเวย์ ผู้ซึ่งเมื่อขณะที่มีอายุเพียง 19 ปี ได้พิสูจน์ว่าสมการพหุนามกำลังห้าเป็นต้นไปจะไม่มีผลเฉลยลักษณะกรณฑ์ (radical solution หรือผลเฉลยที่อยู่ในรูปการบวก ลบ คูณ หาร หรือถอดรากของสัมประสิทธิ์ของพหุนาม) ซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญมากในทฤษฎีกรุป (Group Theory) นอกจากนี้ คำว่า Abelian group (กรุปสลับที่) ก็ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ผู้นี้เช่นกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าอาเบลต้องเสียชีวิตด้วยวัณโรคในขณะที่มีอายุเพียง 26 ปี เท่านั้น

สำหรับจอห์น มิลเนอร์ ผู้ชนะรางวัลอาเบลในปีนี้ มีเกียรติประวัติและผลงานยอดเยี่ยมเป็นอย่างยิ่ง เขาเป็น Putnam Fellow (หนึ่งในห้าคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดของการสอบแข่งขัน Putnam Competition) ถึง 2 ครั้งในปี 1949 และ 1950 และยังได้รับเหรียญฟิลดส์ในปี 1962 อีกด้วย ผลงานสำคัญของเขามีทั้งในสาขา Differential Topology, K-Theory, Group Theory, Game Theroy และ Dynamical System

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก Math Talk

Advertisement