อยู่อย่างพอเพียง


ได้รับเชิญ (ร่วมกับคณะวิทยากรของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียงสู่สถานศึกษา จำนวน ๔ รุ่น

อ่านเพิ่มเติม

Advertisement