วันอาสาฬหบูชา


พระพุทธองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

วันอาสาฬหบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันพระธรรม” และ “วันพระสงฆ์” เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระธรรมจักรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก

อ่านเรื่องวันอาสาฬหบูชาต่อคลิกเลยครับผม