การพัฒนาครูทั้งระบบ


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

ประเด็นปัญหาที่สาธารณชนสนใจอย่าง หนึ่งทางด้านการศึกษาได้แก่ “กระบวนการพัฒนาครูทั้งระบบ” การมองปัญหาของการพัฒนาครูทั้งระบบอาจมีมุมมองที่แตกต่างกัน ในที่นี้หมายถึงครูที่จะสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ การกำหนดนโยบายทางการศึกษาในด้านการพัฒนาครูอาจมีความหลากหลาย โดยเฉพาะมุมมองจากมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอาจมองเพียงกระบวนการของการผลิตครู เท่านั้น ซึ่งเป็นเพียงระดับจุลภาค หรือ Micro Level โดยเน้นเฉพาะสิ่งที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูสามารถดำเนิน การได้

อ่านต่อกันเต็มๆ และโดนใจคลิกอ่านต่อได้เลย

Advertisement