Math-Read: คณิตศาสตร์ของชาวจีน


 

เอกสารคณิตศาสตร์ที่โบราณที่สุดของจีน

 

เอกสารคณิตศาสตร์โบราณของจีน

 

ศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
ข้าราชการบำนาญ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

ก่อนปี ค.ศ. 1983 โลกเชื่อว่าตำรา Chou-pei ที่ถูกเขียนขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 ซึ่งได้กล่าวถึงสถานภาพทางคณิตศาสตร์ของจีนเมื่อ 100 ปีก่อนคริสตกาล เป็นตำราคณิตศาสตร์ที่โบราณที่สุด ส่วนตำราที่มีอายุมากรองลงมาคือ Chiu-chang, Suan-shu (Nine Chapters on Mathematical Procedures) ก็ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งหรือเวลาที่เรียบเรียง ทั้งๆ ที่หนังสือทุกเล่มถูกจักรพรรดิจิ๋นซีทรงสั่งเผา และปราชญ์จีนทุกคนถูกฝังทั้งเป็น แต่ตำรานี้ก็ยังรอดชีวิตมาได้ และถูกปราชญ์จีนในเวลาต่อมา (หลังจากที่จักรพรรดิจิ๋นซีเสด็จสวรรคต) เขียนเพิ่มเติม

อ่านบทความต่อแบบเต็มๆ คลิกเลย

 

Advertisement