Read: พิมพ์เขียวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553


ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งโรงเรียนก็ได้ให้รางวัลกับความพยายามและความเหนื่อยยากในการเรียนของนักเรียนด้วยการพาไปทัศนศึกษาเมื่อสอบเสร็จ (เย้…) แต่ก่อนจะได้พักยาวกันในช่วงปิดเทอมด้วย เราก็ต้องสู้กับการสอบปลายภาคก่อนนะครับ

สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค31201) นี้ การสอบปลายภาคจะมีคะแนน 30 คะแนน (มีคะแนนพิเศษช่วยไว้แล้ว สำหรับนักเรียนที่ทำงานส่ง) มีเนื้อหาการสอบดังนี้นะครับ

  1. ตรรกศาสตร์ ออกการหาค่าความจริง (2 ข้อ) สัจนิรันดร์ (1 ข้อ) การอ้างเหตุผล (1 ข้อ) รวม 4 ข้อ 4 คะแนน
  2. ทฤษฎีจำนวน การหารลงตัว (1 ข้อ), ขั้นตอนวิธีการหาร (1 ข้อ) และ ค.ร.น./ห.ร.ม. (3 ข้อ) รวม 5 ข้อ 5 คะแนน
  3. สมการและอสมการพหุนาม การแก้อสมการพหุนาม (3 ข้อ), ช่วง (1 ข้อ), อสมการพหุนาม (ปรนัย 2 ข้อ, อัตนัย 1 ข้อ) และค่าสัมบูรณ์ สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ (5 ข้อ) รวมปรนัย 11 ข้อ 11 คะแนน และอัตนัย 1 ข้อ 10 คะแนน

ส่วนงานที่นักเรียนต้องส่งสำหรับบทที่ 3 มี 3 ชิ้น คะแนนรวม 20 คะแนน นะครับ คือ

  1. รายงานเรื่องพหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนาม 5 คะแนน จริงๆ แล้วเลยกำหนดมาแล้วนะครับ
  2. สมุดแบบฝึกหัด 7 คะแนน
  3. แบบฝึกหัดเพิ่มเติม จำนวน 3 เรื่อง (ณ วันที่ 10 ก.ย. 2553 มอบให้แล้ว 1 เรื่อง) ได้แก่ สมการพหุนาม (32 ข้อ) อสมการพหุนาม (20 ข้อ) และสมการและอสการในรูปค่าสัมบูรณ์ (10 ข้อ) 8 คะแนน

ขอให้ทำให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อผลการเรียนที่ดีเยี่ยมของพวกเรา

สำหรับคะแนนเก็บ 50 คะแนนครูได้ติดประกาศไว้หน้าห้องแล้ว ดูได้นะครับ มีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับ ตามเดิมที่ครูบอกไว้

โชคดีครับทุกคน
ครูอั๋น
10 กันยา’53 ห้อง 423

WorK: มอบงานครั้งที่ 2


มอบงาน

มอบงาน 2 ชิ้นนะครับ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะครับ)

  1. ข้อสอบตรรกศาสตร์
  2. รายงานเอกนามพหุนาม

ดำเนินการให้เรียบร้อยเลยนะครับ
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือดังเคย

ครูอั๋น