การพัฒนาตนเอง

การอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

พ.ศ.2554

 • 14 – 18 มีนาคม ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ วิจัย รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ ตลอดชีวิต รุ่นที่ 3/2554 โดยความร่วมมือของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสำนักงานเลขานุการสภาการศึกษา  (แต่ไม่ได้ไป เนื่องจากติดราชการต้องเป็นวิทยากร ดูด้านล่าง)
 • 1 – 3 มิถุนายน ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2554 หลักสูตรการผลิตสื่อระดับสูงด้วยโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 28305 ชั้น 3 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (แต่ขอยกเลิก เนื่องจากต้องไปราชการเพื่อรวมเป็นคณะทำงาน/อบรมอีกหลายวัน จึงสละสิทธิ์งานนี้ไป…ดูด้านล่าง)
 • 26 -27 สิงหาคม อบรมสัมมนาตามโครงการพัฒนาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ณ หอประชุมโรงเรียนประสาทวิทยาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 • 16 – 17 กันยายน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 • 11 – 12 ตุลาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน สพม.33 (สุรินทร์) ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

พ.ศ.2555

 • 23 มกราคม ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่  61 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ ศูนย์การแสดงสินค้าและนิทรรศการเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 • 2 – 4 มิถุนายน อบรมครูกลุ่มต้นในปีงบประมาณ 2553 ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 • 25 พฤษภาคม, 1, 22 มิถุนายน, 26 กรกฎาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 • 19 พฤศจิกายน เข้าร่วมอบรมโครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e – Learning (eDL – Square) ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล

 • 20 – 24 พฤศจิกายน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ ต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2556

374408_489573241080002_1665209222_n

 • 1 – 4 มีนาคม (24 ชั่วโมง) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการเรียนรู้สู่…แท็บเล็ต ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (http://www.otpcappcon.com/) รุ่นที่ ๓  ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จังหวัดอุบลราชธานี
 • 11 – 12 มีนาคม (12 ชั่วโมง) เข้าร่วการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล และประชาชมอาเซียน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สตรีสิริเกศ สารคามพิทยาคม ประโคนชัยพิทยาคม ประสาทวิทยาคาร ณ ห้องประชุมชมพู – ขาว โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

ศึกษาดูงาน แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

 • 14 – 16 มีนาคม นำนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประถมบูรณ์จีนปากเซ (โรงเรียนหัวเฉียวปากเซ) แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศึกษาดูงานโรงเรียนสมเด็จโอว เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 • 20 – 22 มีนาคม นำนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสมเด็จโอว (Somdech Euv High School) จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 21 เมษายน – 1 พฤษภาคม อบรม [ปฏิบัติการ] การใช้หลักสูตรสำหรับครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำนำ ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรประกอบด้วย
  – การใช้งาน E-Learning
  – Windows 8
  – MicroWorld Pro
  – iBox
  – Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
  – Microsoft Visual Basic
  – PRO/Desktop
  – Adode Photoshop
  – Adobe Captivate
page

นำเสนอการสอนคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
เรื่อง Arithmetic Sequence (ลำดับเลขคณิต)

 • 8 – 10 กรกฏาคม (18 ชั่วโมง) (อบรมเชิงปฏิบัติการ) EIS basic training for non-speaking teachers using english as a medium of teaching techniques for thai secondary schools. โดยศูนย์เครือข่ายย่อย EIS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้นำเสนอในที่ประชุมใหญ่)

1383173_572368589467133_1575771684_n

 • 9-12 กันยายน (24 ชั่วโมง) ร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จัดโดยศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์
10368232_638606309547430_6741583908734724505_n

ผู้เข้าอบรม Infographics

 • 10-14 พฤษภาคม (40 ชั่วโมง) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographics จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร
Advertisements

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s