การบริการวิชาการ

การเป็นวิทยากร/บริการวิชาการ/คณะทำงาน

 • ให้บริการวิชาการ (ให้คำแนะนำ ปรึกษา อย่างไม่เป็นทางการ—โทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์) เกี่ยวกับการวิจัย การวัดผล การประเมินผล งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล โปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผล คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสร้างบล็อกและการใช้เครื่องมือ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน
 • 2550: วิทยาการอบรมโปรแกรม GSP ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
 • 2550: วิทยาการอบรม STUDENTS’2544 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
 • 2551: 13 มกราคม วิทยากร “โครงการพัฒนาครูด้านวิชาการ (Backward Design & Best Practice)” ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 • 2551: วิทยากรผู้ช่วย การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • 2553: วิทยากรให้ความรู้เรื่อง “การนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้” ในการอบรมเชิงปฏิบัิติการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 • 2553: วิทยากรผู้ช่วย การพัฒนาครูทั้งระบบ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โรงเรียนท่าสว่างวิทยา โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ และยางวิทยาคาร ณ กระท่อมหินนันทภัค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • 2554: 17 – 18 มีนาคม วิทยากรอบรมครูคณิตศาสตร เรื่อง การนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

จากซ้าย: นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์, นางน้ำฝน บุญมาก, นางสาวจารุภา เสริมศรี, นายนฤพนธ์ สายเสมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 • 2554: 22 – 25, 28 – 31 มีนาคม วิทยากรอบรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 33 ทุกโรงเรียน 4 จุดการอบรม ได้แก่
  โรงเรียนสังขะ (22-23 มีนาคม) ขยายให้แก่โรงเรียน ในเขตอำเภอสังขะ บัวเชด และศรีณรงค์ ประกอบด้วย โรงเรียนสังขะ บัวเชดวิทยา พระแก้ววิทยา ศรีณรงค์พิทยาลัย กระเทียมวิทยา มัธยมศรีสำเภาลูน มัธยมทับทิมสยาม ๐๔ ขนาดมอญพิทยา ตาคงวิทยารัชมังคลาภิเษก เทพอุดมวิทยา
  โรงเรียนสุรวิทยาคาร (24-25 มีนาคม) ขยายให้แก่โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์พิทยาคม วีรวัฒน์โยธิน จอมพระประชาสรรค์ บุแกรงวิทยา
  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน (28-29 มีนาคม) ขยายให้แก่โรง เรียนนาดีวิทยา, โชคเพชรวิทยาคม มหิธรวิทยา พญารามวิทยา สุรินทร์ราชมงคล ท่าสว่างวิทยา ห้วยจริงวิทยา ยางวิทยาคาร ขวาวใหญ่วิทยา แตลศิริวิทยา วังข่าพัฒนา พนาสนวิทยา สำโรงทาบวิทยาคม แร่ิวิทยา และบึงนครประชาสรรค์ และ
  โรงเรียนประสาทวิทยาคาร (30-31 มีนาคม) ขยายให้แก่โรงเรียน ประสาทวิทยาคาร เชื้อเพลิงวิทยา โคกยางวิทยา ตาเบาวิทยา ทุ่งมนวิทยาคาร ตานีวิทยา กาบเชิงวิทยา ปราสาทเบงวิทยา พนมดงรักวิทยา ไทรแก้ววิทยา แนงมุดวิทยา โคกตะเคียนวิทยา
254865_208780129159316_5508490_n

เบื้องหลังระหว่างเตรียมการอบรม KruTube Channel รุ่นที่ 1

 • 2554: 10 – 17 มิถุนายน ร่วมเป็นคณะทำงาน/ดำเนินการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2554 โดยดำเนินการรวบรวม ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ VDO CLIP ภายใต้ชื่อ KruTube Channel (ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมเสวนา "แนวคิดการนำ Social Media ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน"

ร่วมเสวนา “แนวคิดการนำ Social Media ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน”

 • 2554: 20 – 24 มิถุนายน ร่วมเป็นคณะทำงาน/ดำเนินการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media”  พร้อม ทั้งนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ฯ (บล็อก) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถเข้าสู่สังคมในโลกยุค 2.0 โดยการนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปประยุกต์ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2554: 15 กรกฎาคม วิทยาการให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน จังหวัดสุรินทร์ หัวข้อ “Social Media ในฐานะแหล่งเรียนรู้
 • 2554: 15 กรกฎาคม วิทยาการให้ความรู้ใน การอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จังหวัดสุรินทร์ หัวข้อ “การนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ภาพหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย (ขณะนั้น) จากซ้าย นฤพนธ์ สายเสมา, นางอัจฉรา จันทรพลาบูรณ์ รอง ผอ.สทร., นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร., ดร.กมล รอดคล้าย, นางทิพวรรณ สุโธ

ภาพหลังสิ้นสุดการสัมภาษณ์ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กมล รอดคล้าย (ขณะนั้น)
จากซ้าย นฤพนธ์ สายเสมา, นางอัจฉรา จันทรพลาบูรณ์ รอง ผอ.สทร., นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร., ดร.กมล รอดคล้าย, นางทิพวรรณ สุโธ

 • 2554: 20-24 กรกฎาคม ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน “DoWebD เว็บดีๆ ที่ต้องดู” โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2554: 4 – 5 ตุลาคม วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติราชการ โรงเรียนโคกยางวิทยา สพม.33

รับโล่จาก ผอ.สทร. นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์

 • 2555: 26 มกราคม รับโล่ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสั้น เพื่อการเรียนการสอน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประดับประเทศ ครั้งที่  61 ประจำปี 2554 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ เมืองทองธานี โดยโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2555: 23-27 เมษายนร่วมประชุมเตรียมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี (Social Media, KruTube Channel, DowebD)ของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 2 สำนักเทคโนโลยีเพี่อการเรียนการสอน สพฐ. ศธ.

นำเสนอแนวทางในการเขียนบทความในบล็อก “หาเรื่องกันดีกว่า”

 • 2555: 17-22 มิถุนายน ร่วมเป็นคณะทำงานและวิทยากรผู้ช่วย การประชุมปฏิบัติการโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 สำนัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร
 • 2555: 21-25 กรกฎาคม ร่วมเป็นคณะทำงานการประชุมปฏิบัติการโครงการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2555 รุ่นที่ 2 สำนัก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

วิทยากร “การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Weblog/Blog) และการนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้”
ศูนย์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน จังหวัดสุรินทร์
และศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดสุรินทร์
ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 • 2555: 24-26 สิงหาคม เป็นวิทยากร “การสร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Weblog/Blog) และการนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้” ศูนย์แหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน จังหวัดสุรินทร์ และศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

บรรยายเรื่องการนำ Face Book มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 • 2555: 30-31 สิงหาคม, 1 กันยายน เป็นวิทยากรการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสระบุรี “การนำ Social Media มาใช้ในการจัดการเรียนรู้”ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
945764_522040887851650_1467014477_n

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 • 2556: 25-26 กรกฎาคม เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับ “ภาษาอังกฤษในคณิตศาสตร์” (Mathematics Vacabulary) สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพหุภาษา (Multilingual) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
18705_545091858861473_1590671465_n

คณะทำงานและวิทยาการประจำศูนย์ภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาเขมร)

 • 2556: 1-2 สิงหาคม เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน และผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาเขมร ของศูนย์ภาษาเขมร โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media"

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media”

 • 2556: 8-10 สิงหาคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
วิทยากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media สพม.33 รุ่นที่ 2 และ 3 วันที่ 9 - 11 และ 14 - 16 กันยายน 2556

วิทยากรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media สพม.33 รุ่นที่ 2 และ 3 วันที่ 9 – 11 และ 14 – 16 ตุลาคม 2556

 • 2556: 9-11 และ 14-16 ตุลาคม เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media (การสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน) รุ่นที่ 2 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์
 • 2557: 18-22 และ 26-30 เมษายน เป็นวิทยากรและคณะทำงานการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (KruTube Channel: ครูไทยยุคไอทีสร้างคลิปดีให้เด็กดู) ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการกศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
10314523_249040811951824_4268799731865164681_n

สาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ

 • 2557: 2-4 มิถุนายน เป็นวิทยากรและคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยาคาร

 

Advertisements

2 thoughts on “การบริการวิชาการ

  • ครูอั๋น พูดว่า:

   ต้องถามไปที่ศูนย์คณิตศาสตร์ ที่รัตนบุรีครับ ทางนั้นเป็นคนจัด ที่จัดไปเร็วๆ ที่ก็ที่ศูนย์แหล่งเรียนรู้ กับสุขศึกษาฯ ที่ สำโรงทาบวิทยาคม ผมก็ไปเป็นวิทยากรมาครับ ^^

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s