ประสบการณ์/ผลงาน

ประสบการณ์การทำงาน/ผลงาน

     แม้มีความรู้ดั่ง        สัพพัญญู
ผิบ่มีคนชู                    ห่อนขึ้น
หัวแหวนค่าเมืองตรู    ตาโลก
ทองบ่รองรับพื้น          ห่อนแล้ว มีสี

โคลงโลกนิติ สมเด็จฯ กรมพรยาเดชาดิศร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถม-มัธยม)

 • หัวหน้าห้อง ป.๑ – ๕ (ปีการศึกษา ๒๕๓๐ – ๓๔) โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ (ปัจจุบัน: โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙) จ.สระแก้ว
  หัวหน้าห้อง ม.๑ – ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๓๖ – ๓๗) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์
  หัวหน้าห้อง ม.๔ (ปีการศึกษา ๒๕๓๙) โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี
 • คณะกรรมการสภานักเรียน (ปีการศึกษา ๒๕๓๔) โรงเรียนชุมชนบ้านวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ (ปัจจุบัน: โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙)
 • ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดัับโรงเรียน, จังหวัด และระดับภาค
  คณิตศาสตร์ (ตอบปัญหาคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์กับศิลปะ)
  ภาษาไทย (อ่านร้อยแก้วร้อยกรอง, การพูดสุนทรพจน์, แต่งกลอน)
  สังคมศึกษา (มารยาทไทย, ตอบปัญญารัฐสภา)
  วิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการฯ, โครงงานวิทยาศาสตร์, ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ (เขียนเรื่องจากภาพ, ครอสเวิร์ด, Spelling  Bee, Quiz)
  การงานอาชีพฯ (เกษตรกรรม)
 • นักกีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ปีการศึกษา ๒๕๓๖
 • ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๐
 • ตัวแทนนักเรียนกล่าวสดุดีชาติไทย เนื่องในวันชาติไทย ประจำปี ๒๕๔๑
 • ร่วมนำเสนองานคอมพิวเตอร์ในงานวันโคนมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๑
 • ประธานสี การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๔๑

ระดับอุดมศึกษา

 • ฝ่ายตรวจสอบโครงการ สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2542 – 2543)
 • พิธีกรงานกีฬาศึิกษาศาสตร์สัมพันธ์ ไหว้ครู ประดับไทด์ตุ้งติ้ง โครงการพลังแห่งการเรียน
 • ผู้ประสานงานคณะศึกษาศาสตร์ ในงานปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2543 และ 2544 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก
 • ปฏิบัติหน้าที่ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ 1 สำหรับผู้เรียนวิชาเอกด้านวิทยาศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประธานนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543- 2546)
 • นิสิตช่วยงานฝ่ายส่งเสริมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2543 – 2545)
 • นิสิตฝึกสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ตุลาคม 2545 – มีนาคม 2546)

ก่อนรับราชการ

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและ เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี (JSTP) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: สวทช.) (มีนาคม – มิถุนายน 2546)
 • ผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant: TA) วิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (คณ 101) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546)

งานในหน้าที่ราชการ

ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (2546 – 2554)

  • ปฏิบัติการสอน
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยสอนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.๔ เป็นหลัก
    นอกจากนี้ยังเคยสอนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.๑, เพิ่มเติม ม.๒, พื้นฐานและเพิ่มเติม ม.๓, พื้นฐาน ม.๔, พื้นฐานและเพิ่มเิติม ม.๕ และเพิ่มเติม ม.๖
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ม.๕ และประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ ม.๔ (แผนการเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์)
  • เจ้าหน้าที่วัดผล และ GPA (2546 – 2551)
  • นายทะเบียน (2549 – 2551)
  • หัวหน้าสำนักงานด้านการบริหารงานวิชาการ (2549 – 2550)
  • รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (2548 – 2550)
  • รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2550 – 2553)
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ (2551 – 2554)
  • หัวหน้าสำนักงานด้านการบริหารงบประมาณ (2552 – 2554)
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2553 – 2554)

ณ โรงเรียนโคกยางวิทยา

  • ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2
   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.6 (ติวข้อสอบโอเน็ต//ทบทวนเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ม.ปลาย)
   คณิตศาสตร์เพิ่ิมเติม ม.4
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4, 6 (ติวข้อสอบโอเน็ต//ทบทวนเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ม.ปลาย)
   คณิตศาสตร์เพิ่ิมเติม ม.4, 5
   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
   คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4, 6 (ติวข้อสอบโอเน็ต//ทบทวนเนื้อหาวิชาพื้นฐาน ม.ปลาย)
   คณิตศาสตร์เพิ่ิมเติม ม.4, 5
  • หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (2554 – ปัจจุบัน)
  • เจ้าหน้าที่วัดผล และ GPA (2554 – ปัจจุบัน)
  • นายทะเบียน (2554 – ปัจจุบัน)
  • หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (2555 – ปัจจุบัน)

การพัฒนาตนเอง

การพัฒนานักเรียน/ผลงานนักเรียน

การบริการวิชาการ

การสอนกวดวิชา (ติวเตอร์)

ผลงานทางวิชาการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 เรื่อง บางส่วนได้เผยแพร่ไว้ที่บล็อกนี้แล้ว ได้แก่
 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 2. ระบบจำนวนจริง
 3. สมการและอสมการพหุนาม
 4. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
 5. เมทริกซ์
 6. ฟังก์ชัน
 7. เรขาคณิตวิเคราะห์
 8. ภาคตัดกรวย
 9. ลิมิตและความต่อเนื่อง
 10. เลขยกกำลัง (ม.ต้น)
 11. พหุนาม (ม.ต้น)
 • งานวิจัย
 1. นฤพนธ์  สายเสมา.  (2552).
 2. นฤพนธ์  สายเสมา.  (2554).
 3. นฤพนธ์  สายเสมา.  (2555).
 4. นฤพนธ์  สายเสมา.  (2555).
 • สื่อการสอนอื่น
 1. บทเรียนสำเร็จรูป ชุด พหุนาม ประกอบด้วย เรื่อง พหุนาม การแยกตัวประกอบของพหุนาม และการแก้สมการกำลังสอง
 • หนังสือเล่มเล็ก/บทความ/หนังสืออ่านประกอบ
 1. บทความเรื่อง “การตรวจสอบการหารลงตัว” เผยแพร่ในบล็อกแก๊ง และบล็อกครูอั๋นใน WordPress
 2. หนังสือเล่มเล็ก หลายเรื่อง เช่น คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน, เล่นเลขเสกกล, ประวัตินักคณิตศาสตร์ ยุคลิดแห่งอะเล็กซานเดรีย ฯลฯ
 • ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับตีพิมพ์และหรือเผยแพร่
 1. นฤพนธ์ สายเสมา (ผู้แต่งร่วม). (2549, ม.ค. – เม.ย). “มาตรฐานการประเมิน,” การวัดผลการศึกษา. 27 : 81 (23-31) [วารสารการวัดผลการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]
Advertisements

7 thoughts on “ประสบการณ์/ผลงาน

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s