ความภูมิใจ

การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ตม.)   เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

รางวัลจากการประกวด/แข่งขััน

 • 2549: รางวัลดีเด่น “ครูรักการอ่าน” ระดับมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เฉลิมฉลองในมงคลวโรกาสครองราชย์ 60 ปี ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 • 2553: ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน จากศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 32 (สุรินทร์)
 • 2554: ได้รับรางวัลดีมาก การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

 • 2555: (ประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555) ได้รับการคัดเลือกเว็บไซต์ (https://kruaun.wordpress.com/) ให้ได้รับรางวัลเว็บไซต์ที่มีสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Obec Web Media) ประจำปีการศึกษา 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (1 ใน 18 ของเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัล 1 ใน 13 ของประเภทบุคคล และ 1 ใน 10 ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ) เข้ารับรางวันวันที่ 6 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   

 • 2555: 15 ตุลาคม ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ผู้เข้าชิงรางวัล Thailand Blog Award 2012 ในสาขาวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ (Science Blog)
 • 2555: 31 ตุลาคม “รองชนะเลิศอันดับ 1 ของบล็อกในหมวดวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ (Science Blog) Thailand Blog Award 2012 มอบรางวัล ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
 • 2556: 19 กรกฎาคม (ตามประกาศ สพฐ.) รางวัลประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันประกวด “Thailand Social Media Award 2013” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรับรางวัลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013 รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตนรางวัล Thailand Social Media (for Education) Awards 2013
รับมอบจากท่านเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

 • เกียรติบัตร… (ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตสาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 • ต่อไป…

การได้รับการยกย่องเชิดชู

 • 2552: ครูประจำชั้นดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 งานแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
รับรางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
 • 2554: รางวัลครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 • 2556: รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 จากคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2556 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2556)

1450148_583985504972108_97881051_n

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และถ่ายภาพร่วมกับคุณครูที่เคยสอน

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และถ่ายภาพร่วมกับคุณครูที่เคยสอน

 • 2557: เกียรติบัตร “ครูดีศรีสหวิทยาเขต ๗ ปราสาทเชิงพนม” จากสหวิทยาเขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
รับมอบเกียรติบัตร "ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7" จาก นายไพศาล วุฑฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

รับมอบเกียรติบัตร “ครูดีศรีสหวิทยาเขต 7”
จาก นายไพศาล วุฑฒิลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

 • …ต่อไป…

ผลงานอื่นๆ

จตุราคาร...อาคารทั้งสี่ (ในปัจจุบัน) ของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 • 2555: ได้รับคัดเลือกให้นำชื่อของอาคารที่เป็นผู้ตั้งและให้ความหมายไปเป็นชื่ออาคารของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) ให้บล็อกเรียนรู้กับครูอั๋น: เพราะคณิตศาสตร์ขาดไม่ได้ และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media เป็นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของการสำนักงานเขตฯ (ได้รับแจ้งด้วยวาจา)
ภาพประกอบจากหนังสือ "เส้นทางอารยธรรมมรดกล้ำค่าสุรินทร์"

ภาพประกอบจากหนังสือ “เส้นทางอารยธรรมมรดกล้ำค่าสุรินทร์”

 • 2559: 1-14 พฤษภาคม ได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub) สำนักบริหารการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 20 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู ด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย (ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 9 มีนาคม 2559)

12799222_953404638030191_725773613615156958_n

 • …ต่อไป…
Advertisements

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s