ศัพท์คณิตศาสตร์

ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ.2553 โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

เล่าความเก็บศัพท์คณิตศาสตร์

เรียงตามเนื้อหา/เรื่อง ที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พื้นฐานศัพท์บางคำที่ควรทราบ

 1. โครงสร้างของระบบคณิตศาสตร์

ม.4

 1. เชต
 2. ระบบจำนวนจริง
 3. การให้เหตุผล
 4. เลขยกกำลัง
 5. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 6. ตรีโกณมิติ
 7. ตรรกศาสตร์
 8. ทฤษฎีจำนวน
 9. สมการและอสมการพหุนาม
 10. เมทริกซ์
 11. เรขาคณิตวิเคราะห์
 12. ภาคตัดกรวย

ม.5

 1. ลำดับและอนุกรม
 2. ความน่าจะเป็น
 3. สถิติ
 4. การสำรวจความคิดเห็น
 5. ฟังก์ชันเอกซโพแนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 6. ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 7. เวกเตอร์ในสามมิติ
 8. จำนวนเชิงซ้อน
 9. ทฤษฎีกราฟ
 10. วิธีเรียงสับเปลี่ยนและจัดหมู่

ม.6

 1. ลำดับและอนุกรม
 2. สถิติ
 3. แคลคูลัส
 4. กำหนดการเชิงเส้น

เก็บความจาก

 1. ราชบัณฑิตยสถาน.  (2553).  พจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  พิมพ์ครั้งที่ 10.  กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
 2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2552).  หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
 3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2552).  หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
 4. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2552).  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
 5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2552).  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
 6. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  (2552).  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ.
 7. กมล  เอกไทยเจริญ.  (ม.ป.ป.).  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน.  กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
 8. กมล  เอกไทยเจริญ.  (ม.ป.ป.).  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน.  กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
 9. กมล  เอกไทยเจริญ.  (ม.ป.ป.).  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
 10. กมล  เอกไทยเจริญ.  (ม.ป.ป.).  คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม.  กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
Advertisement

3 thoughts on “ศัพท์คณิตศาสตร์

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s