การหารากที่ n ของ 1

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การหารากที่ n ของ 1 เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว และทฤษฎีบทของเดอมัวฟวร์ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้ผลดังบทคัดย่อต่อนี้ไป

บทคัดย่อ การหารากที่ n ของ 1

 

Advertisement