การหาสูตรพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน

ชื่อเรื่อง
การหาสูตรพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน

ผู้จัดทำ

  1. นางสาวพิรญาณ์  ดวงดี
  2. นางสาววชิรญาณ์  ศรีมาลา
  3. นางสาววิมลสิริ  ศิริเดช
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
    โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ครูที่ปรึกษา    นางศุภวรรณ   โสวภาค
ปี พ.ศ.         2560

บทคัดย่อ

             โครงงานการหาสูตรพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาสูตรในการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่า มุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน 2) เพื่อนำสูตรที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำโจทย์  ผลจากการศึกษาพบว่า

1) จากการหาสูตรพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน โดยนำความสัมพันธ์ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน มาคิดวิเคราะห์ว่าหากจำนวน n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามากขึ้น จะสามารถหาพื้นที่ของ n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบในได้อย่างไร และทำการแก้สมการเพื่อหาสูตรการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบใน พบว่า สูตรการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบในมีดังนี้

สูตรที่ 1      ใช้เมื่อรู้รัศมีวงกลมวงใน วงกลมวงนอกและจำนวนเหลี่ยม

สูตรที่ 2   ใช้เมื่อรู้รัศมีวงกลมวงนอกและจำนวนเหลี่ยม

สูตรที่ 3    ใช้เมื่อรู้รัศมีวงกลมวงในและจำนวนเหลี่ยม

          2) จากการนำสูตรการหาพื้นที่ของรูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่มีวงกลมแนบนอกหรือแนบในมาใช้ แล้วปรากฏว่าได้คำตอบที่ถูกต้อง แสดงว่าสูตรสามารถนำมาใช้ได้จริง

 ดาวน์โหลดไฟล์ pdf คลิกครับ

 

Advertisement