สูตรการหาพื้นที่รูป 5 เหลี่ยมใดๆ

โครงงานคณิตศาสตร์
เรื่อง
การหาพื้นที่ของรูปห้าเหลี่ยมใดๆ
และข้อความคาดการณ์การหาพื้นที่รูป
n เหลี่ยมใดๆ
Finding the Area of Simple Pentagon Formula
and the Area of Simple
ngon Conjecture

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ คลิก

 

Advertisement