คำอธิบายรายวิชา

เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus)
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (สายศิลป์) (ค
33203)
1.0 หน่วยกิต   2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้สอน: นายนฤพนธ์  สายเสมา     คุณวุฒิทางการศึกษา: กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง: ครู     วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ          ห้องพัก: 1032 และ Resource Center Room

ห้องเรียน: 1038          เวลาพบ: ทุกวันช่วงก่อนขึ้นเรียนภาคเช้าและภาคบ่าย และ 16.00 – 17.30 น.

(คลิกชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสาร)

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อพัฒนาทบทวน และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ นำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ในเนื้อหาดังต่อไปนี้

ภาคเรียนที่ 1: เซต การหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่างของเซต การเขียนแผนภาพแทนเซตและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆ ในระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารการเท่ากันและการไม่เท่ากัน การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ รากที่ n ของจำนวนจริง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้

ภาคเรียนที่ 2: สถิติเบื้องต้น การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การหาค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ลำดับและอนุกรม ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต สัญลักษณ์แทนการบวก อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม ความน่าจะเป็น กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ สมบัติบางประการของความน่าจะเป็น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เนื้้อหา

เนื้อหาประกอบด้วยเนื้อหาในรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s