คะแนน 2/4

คะแนนสอบเก็บคะแนน และบันทึกการส่งงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2562

ในเอกสารจะมี 2 ชีท นะครับ คือ

(1) บันทึกการส่งงาน จะมีรหัสเป็น 0 และ 1 โดย 0 หมายถึง ไม่ได้ส่งงาน และ 1 หมายถึง ส่งงานเรียบร้อย ในส่วนนี้จะไม่มีการส่งย้อนหลัง ถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัย แต่ให้ทำให้เรียบร้อย ถ้าคะแนนรวมเมื่อจะตัดสินผลการเรียนได้น้อย จะให้นักเรียนส่งงานเพิ่มเติมได้

(2) คะแนนสอบ เป็นคะแนนดิบที่ยังไม่ได้ปรับให้เป็น เป็นคะแนนเก็บนะครับ

คะแนนเก็บ 70 คะแนน จะมาจาก 3 ส่วน คือ การส่งงานและร่วมกิจกรรม การสอบเก็บคะแนน และการสอบกลางภาค

มีคำถามสงสัยทักแชทที่เพจ “เรียนรู้กับครูอั๋น” ด้านข้างนะครับ

 

 

Advertisement