พื้นฐาน ม.5 ภาค 2

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน           รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๔ (ค๓๒๑๐๒)
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์   ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน   จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • สถิติและข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การสำรวจความคิดเห็น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด   

 • ค ๕.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓
 • ค ๕.๒ ม.๔-๖/๑
 • ค ๕.๓ ม.๔-๖/๑,
 • ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

เนื้อหา

 • สถิติและข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • การนำเสนอข้อมูล
  • การแจกแจงความถี่
  • การวัดค่ากลางของข้อมูล || ค่าเฉลี่ยเลขคณิต || มัธยฐาน || ฐานนิยม ||
  • การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ||ควอไทล์ || เดไซล์ || เปอร์เซ็นไทล์ ||
  • การวัดการกระจายของข้อมูล || พิสัย || ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ||
 • การสำรวจความคิดเห็น
Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s