6 thoughts on “เวกเตอร์ในสามมิติ

 1. apinya พูดว่า:

  จงหาเวกเตอร์ที่สอดคล้องกันเงื่อนไขในแต่ละข้อต่อไปนี้
  1.เริ่มต้นที่จุด (1,1,1)มีขนาด 3 หน่วย และต่อไปถึงจุด(1,3,5)
  2.จากจุด (1,3,-2)ไปยังจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุด(2,4,-3) และจุด(1,5,6)
  3.ทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ที่เริ่มต้นที่จุด(1,0,-1)ไปยัง(3,2,-4)แต่มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่ง

 2. ปล พูดว่า:

  สวัสดีครับครูอั๋น ช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยครับ

  ถ้า (4x+y, 2) = 0, 2x+y) และ I เป็นเซตจำนวนเต็ม แล้วข้อใด คือ r = {(a, b) I X I | a=3+x, 0<b<y} ในรูปแจกแจงสมาชิก

  ก.{(-1,4)} ข.{(4,1), (4,2), (4,3)} ค.{(1,2), (2,2), (3,2)} ง.{(2,1), (2,2), (2,3)}

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s