เพิ่มเติม ม.5 ภาค 1

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาเพิ่มเติม      รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๓ (ค๓๒๒๐๑)

เวลาเรียน ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๘๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๒.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในสามมิติ เวกเตอร์ การบวกเวกเตอร์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ฟังก์ชันลอการิทึม และเขียนกราฟของ  ฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 2. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมไปใช้แก้ปัญหาได้
 3. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติ และเขียน กราฟของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
 4. นำความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์ไปใช้ แก้ปัญหาได้
 5. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติ
 6. หาผลบวกและผลคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ และผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้
 7. หาขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ที่กำหนดให้ได้

รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู้

 

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
 • ฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เวกเตอร์ในสามมิติ
Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s