พื้นฐาน ม.4 ภาค 2

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒
รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๒ (ค๓๑๑๐๒)
เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันที่ควรรู้จัก อัตราส่วนตรีโกณมิติ และการนำไปใช้

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๒.๑ ม.๔-๖/๑,  ค ๒.๒ ม.๔-๖/๑, ค ๔.๑ ม.๔-๖/๓,  ค ๔.๒ ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕,
ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖  รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด

เนื้อหาประกอบด้วย

  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • ตรีโกณมิติ

Advertisement

4 thoughts on “พื้นฐาน ม.4 ภาค 2

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s