พื้นฐาน ม.4 ภาค 1

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๑

รายวิชาพื้นฐาน       รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ๑ (ค๓๑๑๐๑)

เวลาเรียน ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์    ๔๐ ชั่วโมง /ภาคเรียน       จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ เซต การหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอมพลีเมนต์ ผลต่างของเซต การเขียนแผนภาพแทนเซต และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิกของเซต การให้เหตุผล การให้เหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย และการอ้างเหตุผลสมเหหตุสมผลหรือไม่โดยใช้แผนภาพแทนเซต จำนวนจริง ความสัมพันธ์ของจำนวนต่างๆ ในระบบจำนวนจริง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ การหารการเท่ากันและการไม่เท่ากัน การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง การหาค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงในรูปกรณฑ์ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ รากที่ n ของจำนวนจริง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รหัสตัวชี้วัด

ค ๑.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ค ๑.๒ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๓ ม.๔-๖/๑,  ค ๑.๔ ม.๔-๖/๑,
ค ๔.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒,    ค ๔.๒ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓,

ค ๖.๑ ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖.

รวมทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด

เนื้อหา (เอกสารและสื่อประกอบการเรียนรู้)

 • เซต
 • การให้เหตุผล
 • จำนวนจริง
 • เลขยกกำลัง

การวัดและประเมินผล

วัดและประเมินจาก

 • การเข้าเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
 • การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดสอบย่อย
 • การทดสอบกลางภาคเรียน
 • การทดสอบปลายภาคเรียน

ก่อนคลิกลิงค์คะแนนด้านล่าง กรุณาทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งนะครับ และปฏิบัติดังนี้นะครับ

 1. ถ้าคะแนนไม่ถึงครึ่ง ให้ดำเนินการแก้ไขงาน/แบบทดสอบ แล้วแต่กรณี แล้วส่งอีกหนึ่งครั้ง พร้อมกับเขียนคำว่า “ซ่อม” ในหน้าที่ต้องการส่งด้วยปากกาสีแดงภายในวงกลมสีแดง แล้วส่ง เพื่อที่ครูจะได้แก้ไขคะแนนให้ได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม
 2. หากเป็นช่องว่างไม่มีคะแนน ให้ทำงานนั้นๆ มาส่งให้เรียบร้อย หรือถ้าส่งแล้ว แต่ครูไม่ได้บันทึกคะแนนให้ ให้เอาเอกสาร/ใบงาน/แบบทดสอบในช่องนั้นๆ มาส่งครูอีกครั้งหนึ่งครับ
 3. หากข้อสงสัยใดๆ ให้โพสต์ถามในกลุ่ม หรือโพสต์ในข้อเสนอแนะ (Comment) ให้โพสต์นี้ หรือโพสต์ลิงค์ของคะแนนนะครับ ครูจะได้มาตอบทุกคำถามและข้อสงสัย

เอาล่ะครับ คลิกลิงค์ด้านล่างได้เลย  จากนั้นกรอกรหัสผ่านที่ครูแจ้งในกลุ่มของแต่ละห้องแล้วเพื่อเข้าดูคะแนน

คลิก==> บันทึกคะแนน <==Click

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s