เพิ่มเติม ม.4 ภาค 1

คำอธิบายรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์                                 รหัสวิชา ค31201               เวลาเรียน  3  ชม./สัปดาห์
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4                         ภาคเรียนที่  1                           จำนวน  1.5  หน่วยกิต

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ประพจน์ การเชื่อมประพจน์และการหาค่าความจริงของประพจน์ การสร้างตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์ รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน ข้อความที่มีตัวบ่งปริมาณและค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผล ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น สมบัติของจำนวนเต็ม สมบัติการหารลงตัว การจำแนกจำนวนเต็มโดยสมบัติการหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร จำนวนเฉพาะ การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น สมการและอสมการพหุนาม การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว สมบัติการไม่เท่ากัน ช่วงและการแก้อสมการ ค่าสัมบูรณ์ การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

1. หาค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์
2. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลโดยใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์
3. ตรวจสอบได้ว่าประพจน์ที่กำหนดให้สมมูลกันหรือไม่
4. หาค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวบ่งปริมาณ
5. นำสมบัติของจำนวนเต็มไปใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวกับการหารลงตัวได้
5.1 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการหารลงตัว
5.2 เข้าใจขั้นตอนวิธีการหาร
5.3 หาตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยได้
6. หาเซตคำตอบของสมการและอสการพหุนามดีกรีไม่เกิน 6 ได้
6.1 หาเซตคำตอบของสมการพพหุนามที่มีดีกรีไม่เกิน 6 ได้
6.2 เข้าใจสมบัติของการไม่เท่ากันและช่วง
6.3 แก้อสมการพหุนามดีกรีไม่เกิน 4 ได้
7. หาเซตคำตอบของสมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
7.1 แก้สมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ได้
7.2 แก้อสมการที่อยู่ในรูปค่าสัมบูรณ์ได้

รายละเอียดสมบูรณ์ดาวน์โหลดไปอ่านได้ที่นี้ครับ

ลิงค์เนื้อหา/รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 2. ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น
 3. สมการและอสมการพหุนาม

https://kruaun.wordpress.com/admath4/equation/

Advertisement

19 thoughts on “เพิ่มเติม ม.4 ภาค 1

  • นฤพนธ์ สายเสมา พูดว่า:

   จะถามว่าอะไรล่ะครับ สมมูลกับข้อความไหนหรือเปล่ครับ
   สมมูลกับ อ๋อมแข็งแรง หรือ อ๋อมไม่ไปว่ายน้ำ
   สมมูลกับ ถ้าอ๋อมไปว่ายน้ำแล้วอ๋อมแข็งแรง

   หรือจะถามอย่างอื่นครับ????

 1. ปทิตตา เวียรชัย พูดว่า:

  สวัสดี…คุณเพื่อน…
  พึ่งจะเห็นเว็บนี้นะนี่…น่าสนใจ…สมกับที่เป็นนักวิชาการประจำรุ่นเลยนะ…แล้วนี่ถ้าจะสมัครสมาชิกทำไงบ้างละ…ดีใจ…ภูมิใจ…ที่มีเพื่อนสร้างสรรค์สังคม…ด้วยคณิตศาสตร์…

 2. จิรดา4404 พูดว่า:

  ถ้าไม่คณิตศาสตร์เราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้ด้วยดีเพราะคณิตศาสตร์ทำใหเราสามารถรู้บ้างสิ่งบางอย่างที่ใช้ในการดำรงชีวิต เช่น การบอกเวลา การคำนวณหาค่าต่างๆ การแลกเปลี่ยนเงินตรา ฯลฯ และเมื่อโลกไรคณิตศาสตร์คนทั้งโลกก็อาจจะหมดหวังและหมดหนทางในการดำเนินชีวิต

 3. Naweeya4316 พูดว่า:

  เลขโดดมีสิบตัว หนูอย่ามัวว่ามีเก้า
  เลขศูนย์มีน่ะเจ้า หนูมักเอามันออกไป
  จำนวนมีมากมาย หลักทั้งหลายรู้ค่าได้
  หน่วยสิบเริ่มต้นไป รู้จักใช้ให้ถูกวิธี

  จำนวนจริงสิ่งใดในโลกนี้ วันเดือนปีที่ผ่านการคิดค้น
  จำนวนนับกับรักสักกี่คน ใจที่ปนจนทุกข์สุขนันไม่มี

  เส้นขนานนานเข้าเราก็ห่าง เป็นที่ว่างกลางใจไว้คิดถึง
  ได้แค่มองสองตาว่าอยากซึ้ง ให้คนหนึ่งปิดเซตว่างข้างหัวใจ

 4. rungaroon4128 พูดว่า:

  คงมากด้วยปัญหาสารพัน
  นานานับประการที่ทับถม
  ทั้งการบ้านการเมืองเรื่องสังคม
  คงหมักหม่มเกินกว่าสาธยาย
  ในชีวิตเปลี่ยนไปคงวายวุ่น
  ขาดสิ่งหนุนคงแย่เกินแก้ไข
  ไร้กฎเกณฑ์แนวทางที่เป็นไป
  สู่ปัญหายิ่งใหญ่ในแผ่นดิน

 5. patcharin4136 พูดว่า:

  มีคำถาม ต้องมีคำตอบ
  หากไม่รอบคอบ ก็ผิดพลาดได้

  เลขจำนวน ยังมีจำนวนคู๋และจำนวนคี่
  หากเรานั้นไม่มีคู่ไม๋ผิดไซร้ อยู๋โดดเดี๋ยวเดียวดายไม่ เป็นไร

  ตรรกศาสตร์อาจถูกหรืออาจเท็จ T แล้ว Fเป็นเท้จก็ไม่ใช่
  หรือจะบ่งปริมาณหารคูณนั้น แต่อยากมอบหนึ่งใจไว้ให้เธอ

  จะเก็บใจเธอใส่ใจไว้ในเซตว่าง อยู่ตรงกลางระหว่างเธอกับฉัน
  แล้วยูเนียนเขียนใจกันและกัน เป็นสมาชิกความสัมพันธ์ของฉันกับเธอ

 6. pattaravadee พูดว่า:

  ครูเหมือนเด็กเลยคร๊าน่ารักมากอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิ คนอารายทั้งน่าตาดีทั้งเก่งอีก ที่หนูชมนี้ไม่ต้องการอารายมากหรอกค่ะแค่อยากจะได้เกรด4น่ะคร๊า555++++

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s