ภาคตัดกรวย

คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาคตัดกรวย (Conic Section)

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค31201)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.0 หน่วยกิต เวลา 4 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาค

(ความรู้) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ซึ่งประกอบด้วย วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา (ทักษะ) โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความตรงต่อเวลา สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผล ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะที่ต้องการวัดผลประเมินผล

ผลการเรียนรู้

  1. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นภาคตัดกรวย เมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียน กราฟของความสัมพันธ์นั้นได้
  2. นำความรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ (และภาคตัดกรวย) ไปใช้แก้ปัญหาได้

เนื้อหา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

7 thoughts on “ภาคตัดกรวย

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s