Independent Study

คำอธิบายรายวิชา (IS1)

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้                        รหัสวิชา  I30201
(Research and Knowledge Formation)                          2 คาบ/สัปดาห์  1.0 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะ ตั้งประเด็นปัญหา/ตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบ วางแผน รวบรวมข้อมูล ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ร่วมกัน มีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้องค์ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปรายผลเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก
 2. ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็กความรู้ โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือกจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 7. สังเคราะห์ สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ

หน่วยการเรียน

 1. ตั้งคำถาม
 2. ค้นคว้าหาคำตอบ
 3. นำเสนอแนวคิด

ภาระงาน

 1. บันทึกกิจกรรมในแต่ละครั้ง
 2. เค้าโครงและหรือรายงานการศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่สนใจ (กลุ่มละ 2 คน)
 3. (ภาระงานต่อเนื่อง) เพาเวอร์พอยต์การนำเสนองาน
 4. (ภาระงานต่อเนื่อง) คลิปวีดีโอการนำเสนอเรื่องที่ศึกษา
 5. (ภาระงานต่อเนื่อง) ลิงค์วีดีโอที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (คลิกดูตัวอย่าง)

แผนการสอน (ปรับปรุงจากงานในที่สืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต…ขออภัยลืมต้นทางพบแล้วจะเพิ่มให้นะครับ)

 

Advertisement