คณิต ม.1

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 (ค21201)

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ ในเนื้อหาเกี่ยวกับ…

 • การประยุกต์ ๑ การใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ
 • จำนวนและตัวเลข การอ่านและเขียนเลขโรมัน การบอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ และการเขียนตัวเลขฐานต่างๆ
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง การใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งการตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคิดคำนวณ
 • การสร้าง ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้น

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้ภาษาอังกฤษ (บางส่วน) โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และแก้โจทย์ปัญหา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการรวมตัวของประชาคมอาเซียน บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง วัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง ทั้งเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลการเรียนรู้

 1. ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาต่างๆ ได้
 2. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
 3. อ่านและเขียนตัวเลขโรมันได้
 4. บอกค่าของเลขโดดในตัวเลขฐานต่างๆ ที่กำหนดให้ได้
 5. เขียนตัวเลขฐานที่กำหนดให้เป็นตัวเลขฐานต่างๆ ได้
 6. ใช้ความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มและเลขยกกำลังในการแก้ปัญหาได้
 7. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างมุมขนาดต่างๆ ได้
 8. ใช้การสร้างพื้นฐานสร้างรูปที่ซับซ้อนขึ้นได้

 

เนื้อหา

 • การประยุกต์ 1 ||สรุปเนื้อหา||แบบฝึกหัด(ทบทวน)||ตัวอย่างแบบทดสอบ||
 • จำนวนและตัวเลข ||สรุปเนื้อหา||แบบฝึกหัด(ทบทวน)||ตัวอย่างแบบทดสอบ||
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง ||สรุปเนื้อหา||แบบฝึกหัด(ทบทวน)||ตัวอย่างแบบทดสอบ||
 • การสร้าง ||สรุปเนื้อหา||แบบฝึกหัด(ทบทวน)||ตัวอย่างแบบทดสอบ||

 

 

Advertisement