มอบงาน 10 – 24 มิถุนายน 2554


ขอชี้แจง และทำความเข้าใจนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

  1. ผู้สอนมีความจำเป็นต้องไปราชการ ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือราชการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (สทร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04005/ว836 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554) และวิทยากรผู้ช่วยโครงการก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media (ตามหนังสือ ที่ ศธ 04005/965 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554) ระหว่างวันที่ 9 – 24 มิถุนายน 2554 รวม 12 วัน ซึ่งมีชั่วโมงเรียน 6 – 7 ชั่วโมง
  2. ผู้สอนได้มอบหมายภาระงาน 3 ชิ้นงาน ตามบันทึกมอบหมายงานฉบับนี้ รวมกับงานศึกษาค้นคว้าอีก 1 ชิ้นงาน ตามคู่มือฯ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติ โดยเคร่งครัด
  3. ในแต่ละวันที่มีชั่วโมง ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

3.1.    นักเรียนรับบันทึกการมอบหมายงานฯ

3.2.    หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง หรือตัวแทนนักเรียนที่ได้รับมอบหมาย นำใบรายชื่อไปตรวจสอบการเข้าเรียนของเพื่อนในแต่ละชั่วโมง พร้อมรายงานครู/ผู้ช่วยสอน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายหลังหมดคาบเรียน

3.3.    ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จในแต่ละชั่วโมง และส่งเมื่อหมดคาบเรียนในสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ ลิ้นชักหน้าโต๊ะครูในห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ห้อง 413)

โดยมีภาระงาน ดังต่อไปนี้ครับ
(ได้มอบให้นักเรียนแล้ว นำมาให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งครับผม)

ขอให้ช่วยกันทำงาน ด้วยความตั้งใจ และประสบความสำเร็จในการทำงานนะครับ

ครูอั๋น
14 มิถุนายน 2554
โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ

Advertisement

ปลื้มใจที่แวะเข้ามา ฝากข้อความสักหน่อยก็ไม่ว่าอะไรนะครับ ขอบคุณครับผม ^___^

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s